Skip to main content
Antoni Serés i Consuelo Buesa. Galeria Art Excellence (Marbella)

PANORAMA D'ART: El reconeixement

Un pas més cap al reconeixement de la feina ben feta

 

Durant aquest semestre han tingut lloc dos grans esdeveniments: la consolidació de la conquesta d'un lloc merescut al mercat internacional de l'art de l'obra de la nostra alumna Consuelo Buesa i l'acceptació de la presentació del protocol d'estudi del curs «Panorama d’Art» per al reconeixement acadèmic universitari, que ens capacitarà per poder expedir títols de postgrau i màster.

Consuelo ha aconseguit tres exposicions individuals amb la seva col·lecció de Creador@s: al museu d'Écija, a la galeria Art Excellence de Marbella i a l'Art Gallery i.b.a. Barcelona, a més d'estar present en diverses fires d'art a Marbella, Madrid i Barcelona. Actualment, la seva col·lecció es pot admirar a la galeria de l'Institut. Tot un orgull per als que participem del projecte de formació artística del Reial Cercle Artístic de Barcelona–Institut Barcelonès d'Art. Aquest és el veritable objectiu de la nostra associació.

La presentació del dossier1 del curs «Panorama d’Art» a la Fundació Universitària Martí l'Humà. com a mediadora davant del Ministerio de Educación per aconseguir homologar el títol de postgrau i màster en Art, és un pas decisiu per al reconeixement universitari del nostre programa de formació transversal. Sense cap mena de dubte, aquest reconeixement seria un bon posicionament en el món de l'art i una font de talents interessant que farien de l'Institut i, en conseqüència, del Reial Cercle Artístic, un referent internacional en formació d'art de qualitat.

Es tracta d'un curs teòric i pràctic de 120 crèdits per al màster i de 60 per al postgrau, distribuïts en quatre mòduls. La primera part comprèn des de la prehistòria fins a la modernitat del Renaixement; la segona, des del barroc a les avantguardes; la tercera, des del surrealisme a l'actualitat, per acabar amb el desenvolupament d'un estil personal, el llibre d'artista, la crítica, el comissariat, la comercialització, el màrqueting, l’estratègia de carrera professional i la capacitat investigadora.

El curs consta d'un ambiciós programa que pretén incloure tots aquells aspectes esdevinguts en una època donada que poguessin afectar l'individu dins de la història de la humanitat per comprendre l'art que ha arribat fins als nostres dies i mirar d'interpretar-lo a través d'obres plàstiques realitzades per l'alumne sota la influència de cada capítol estudiat. Els hem separat en trenta-tres èpoques/estils cronològicament disposats per aconseguir-ne una millor comprensió. La primera part/mòdul abraça des de la prehistòria fins a la modernitat del Renaixement; la segona, des del barroc a les avantguardes, i la tercera, des del surrealisme a l'actualitat. La quarta, com hem apuntat, és la miscel·lània que envolta l'art i que creiem que un artista ha de conèixer per desenvolupar la seva carrera com a tal.

Cada «època/estil» s'obté mitjançant la introducció històrica del moment, època o estil a estudiar, mirant d'entendre l'entorn en què van viure els artistes i com aquest context els va influir en la consecució de les seves obres d'art. A partir d'aquí, l'alumne prepararà un projecte artístic que definirà el què i el perquè de la seva idea i, per a això, haurà de fer un esbós de les diferents representacions artístiques conegudes del període i triar-ne una per fer-la servir de model a fi d’efectuar-ne una interpretació pràcticauna obra d'art. Després iniciarà el procés creatiu que establirà el com aconseguir l'obra interpretativa amb esbossos, fotografies, instal·lacions, muntatges, etc., per poder arribar en les millors condicions a l'execució de l'obra i ulterior presentació d'aquesta, segons els punts de referència, la interpretació, les tècniques i les accions realitzades. Per últim, es farà una avaluació o crítica de cada obra.

L'objectiu del curs és l'aprenentatge artístic transversalitzat des dels diferents períodes i/o estils que l'art ens ha mostrat al llarg de la història. Per a això, s'ha establert un mètode basat en projectes artístics referenciats a una de les obres d'art escollides interpretant-la al propi lliure albir amb la guia del tutor. La transversalització contempla l'aprenentatge de diferents disciplines (assignatures) que s'estudien a les facultats de Belles Arts de qualsevol universitat del món, però impartides conjuntament. És a dir, de cada període a estudiar, ens n'interessarà la cultura, la sociologia, la política, la religió, la filosofia, l'economia, la ciència i la representació artística. I, a través de l'obra seleccionada, es continua aprofundint en tot allò que pugui haver influït sobre l'artista-autor que la va realitzar. En la interpretació s'introdueixen els aspectes tècnics del dibuix, la pintura, la fotografia, el gravat, l'art digital, la ceràmica o l'escultura per elaborar el procés creatiu de l'obra. L'estudi de les diferents tècniques i estils de cada període ha d'incloure, a l’acabament del curs, gairebé totes les expressions artístiques possibles. Al final, la crítica de l'obra definitiva ha de servir per corregir i ampliar processos.

S'han disposat tallers i seminaris en horaris diferents per aprofundir en els aspectes tècnics i teòrics de la pràctica artística.
Es tracta, per tant, d'un passeig per tota la història coneguda —des de la prehistòria fins a les darreres tendències— a través de l'art, fil conductor del curs.

La tutorització i el monitoratge de l'obra són duts a terme per llicenciats en Belles Arts i/o en Història de l'Art, i són personalitzats, individualitzats i a demanda del alumne. La d'introducció del període o estil, la d'elecció de projecte artístic, la de procés creatiu amb les tècniques i la de presentació i crítica de l'obra. Ja hem endegat la versió ONLINE perquè puguin seguir el curs tots aquells que ho tingui difícil per desplaçar-se.

Tota la documentació elaborada per professors i/o alumnes servirà com a iconografia divulgativa del curs, accessible als seus altres integrants. El fi és l'aprenentatge entre diferents (professors/alumnes) i entre iguals (alumnes/alumnes o professors/professors) en bidireccionalitat


REQUISITS


Els requisits per als participants són els acadèmics bàsics (per al postgrau de 60 crèdits ECTS), una llicenciatura o grau universitari (per al màster de 120 crèdits ECTS) i superar una entrevista personal. No cal tenir coneixements artístics previs, per bé que l'interès, la destresa i la dedicació són fonamentals per seguir el programa.
La matrícula i iniciació del curs està permanentment oberta, gràcies a la personalització de la formació. Tant l'horari com la duració del curs són a conveniència de l'alumne. És a dir que cada alumne adopta el ritme en funció de les seves possibilitats de temps, sense límit per a la superació de crèdits. El temps estimat per a la finalització de tot el programa és de dos anys, per bé que és prorrogable en proporció al temps que s'hi dediqui.

Caldrà satisfer el preu de la matrícula establert per crèdit ECTS, que és de 30 euros, a més del compromís d'abonar una quota mensual de 100 euros en concepte de disponibilitat de professorat i treballs de taller. El material necessari és a càrrec de l'alumne. D’altra banda, l'alumne rep una beca que cobreix les despeses de pertinença al Reial Cercle Artístic de Barcelona com a membre de dret i que, en acabar-se el curs, li servirà per mantenir-se en contacte amb el món de l'art d'alt nivell.

A l'acabament del curs, es lliurarà a l’alumne el Diploma/Certificat de POSTGRAU o MÀSTER propi de l'Institut Barcelonès d’Art i de la Fundació Universitària Martí l'Humà/UAB, i es facilitarà la promoció presencial i/o virtual de la seva obra. 
Les nostres aspiracions, programades fa tres anys, s'estan fent realitat. La tasca feta està recollint el fruit del mètode utilitzat dins del programa del curs.


1  Descripció del Curs «Panorama d’Art»