Skip to main content
Foto Carles Balsells. © Reial Cercle Artístic de Barcelona

PANORAMA D'ART: El nou curs de l'Institut Barcelonès d'Art

Formació continuada i transversal a base de tutories personals que inclou un recorregut per la història de l'art i la realització d'una obra artística de cada època o estil recollit al curs. 

Hem començat amb les tutories del curs als primers alumnes/socis que s'han matriculat al nou espai de Casanova, 117, de Barcelona. 
Durant els dos últims anys s'han fet les proves de camp del curs «Panorama d’art» a vuit alumnes de característiques dispars amb la finalitat d'aconseguir ajustar-lo fins a arribar al model actual. A manera d'any/s zero, s'han recopilat dades per minimitzar errors inevitables davant aquesta nova proposta del curs de l'institut Barcelonès d’Art. Sempre val més fer esbossos abans d'entrar de ple a realitzar l'obra definitiva.

El marc curricular del programa del curs «Panorama d’Art» ha estat meticulosament elaborat a partir d'una idea que se'm va acudir durant els meus estudis de llicenciatura en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. Allà es continua impartint la formació artística de manera vertical amb aïllament entre departaments i amb la conseqüent manca de comunicació entre els diferents professors de les diverses disciplines, la qual cosa comporta una gran dificultat d'enteniment de conceptes i la dispersió en la transmissió de coneixements. La solució es troba potser en la transversalitat de l'aprenentatge. De fet, això és el que postulen les últimes tendències sobre la qüestió, com ara l'aprenentatge taxonòmic de Bloom:

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa_de_objetivos_de_la_educaci%C3%B3n o el model experimental de Kolb:
http://web.iese.edu/BMS/GESCO_02/Documentaci%F3n/4b_01978300.pdf 

o el basat en projectes en què cal canviar el paradigma d'un procés d'aprenentatge que es desenvolupa sense saber per què i per a què o la seva necessitat a la vida per un aprenentatge amb sentit i treballant des de la participació activa i crítica, a fi d'assolir els aspectes claus definits al projecte. Cada alumne/a té un cervell únic, de vegades més ben dotat per a unes activitats que per a d'altres, en un moment donat de la seva vida, ja que la plasticitat cerebral possibilita la millora funcional en gairebé tots els casos. Per això hem de possibilitar que cada persona busqui la seva situació i desenvolupi els seus dots sense fer passar a tothom pels mateixos camins i idees. En el procés d'adaptació del nostre sistema educatiu a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), un aspecte que cobra gran importància és el canvi que s'està impulsant des de models basats en l'ensenyament cap a models basats en l'aprenentatge, entre els quals ocupa una posició destacada l'aprenentatge basat en problemes o projectes Project Based Learning (PBL).  Mitjançant la metodologia PBL, l'aprenentatge es produeix com a resultat del disseny i desenvolupament de projectes per part dels alumnes. En aquest model, el fonamental és l'aprenentatge que es produeix en el procés d'elaboració del projecte i no tant el resultat obtingut en termes de la qualitat del projecte realitzat. L'aplicació del mètode PBL requereix un disseny previ exhaustiu del programa d'activitats que els estudiants han d'abordar i permet realitzar un seguiment adequat del grau de consecució dels objectius formatius plantejats en termes de les habilitats i competències adquirides pels alumnes. Per això, tal com apunten Valero i Navarro (2008), resulta especialment adequat a l'hora d'adoptar el sistema ECTS definit en el projecte de convergència europea per aconseguir l'EEES. L'Aprenentatge Basat en Projectes permet la personalització donant veritable rellevància a l'atenció a la diversitat. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_proyectos 
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11788/a35.pdf

Diversitat és la característica principal del target a què va dirigit el curs –majors de dotze anys amb experiència o sense en arts plàstiques–. La universalitat de característiques dels alumnes ens obliga a un programa obert i amb ritmes individualitzats. Per això, la formació és individual i sense cronometratge establert adaptada a cada individu i circumstància.

El curs consta d'un ambiciós programa que pretén abastar aquells aspectes esdevinguts en una època donada que poguessin afectar l'individu dins de la història de la humanitat per comprendre l'art que ha arribat fins als nostres dies i provar d'interpretar-lo a través d'obres plàstiques realitzades per l'alumne sota la influència de cada capítol estudiat. L'hem separat en trenta-tres èpoques/estils cronològicament disposats, per aconseguir una major comprensió, que anomenem «crèdits», tot seguint les nomenclatures universitàries modernes, i distribuït en tres parts. La primera part abasta des de la prehistòria fins a la modernitat del Renaixement; la segona, des del barroc a les avantguardes, i la part final, des del surrealisme a l'actualitat.

Cada crèdit s'obté mitjançant la introducció històrica del moment, època o estil a estudiar provant d'entendre l'entorn en què van viure els artistes i com aquest context els va influir en la consecució de les seves obres d'art. A partir d'aquí, l'alumne prepararà un projecte artístic que definirà el què i per què de la seva idea, i per a això, haurà de fer un esbós de les diferents representacions artístiques conegudes del període i triar-ne una per utilitzar-la com a model per fer-ne una interpretació pràctica –una obra d'art–. Després iniciarà el procés creatiu que establirà com aconseguir la consecució de l'obra interpretativa amb esbossos, fotografies, instal·lacions, muntatges, etc., per poder arribar en les millors condicions a l'execució de l'obra i posterior presentació d'aquesta segons els punts de referència i d'interpretació, així com de les tècniques i accions realitzades. Finalment, es farà una avaluació o crítica de cada obra.
L'objectiu del curs és l'aprenentatge artístic transversalitzat des dels diferents períodes i/o estils que l'art ens ha mostrat al llarg de la història. Tot establint un mètode a base de projectes artístics referits a una de les obres d'art triades i interpretant-les segons el lliure albir amb la guia del tutor. La transversalització contempla l'aprenentatge de diverses disciplines (assignatures) que s'estudien a les facultats de belles arts de qualsevol universitat del món, però impartides de manera conjunta. És a dir, de cada període a estudiar, ens n'interessarà la cultura, la sociologia, la política, la religió, la filosofia, l'economia, la ciència i la representació artística. I a través de l'obra seleccionada, continuar aprofundint en tot allò que pogués haver influït sobre l'artista-autor de l'obra triada. En la interpretació s'introdueixen els aspectes tècnics de dibuix, pintura, fotografia, art digital, ceràmica o escultura per elaborar el procés creatiu de l'obra. L'estudi de les diverses tècniques i estils de cada període ha d'abastar, en finalitzar el curs, gairebé totes les tècniques artístiques possibles. A l'últim, la crítica de l'obra definitiva ha de servir per corregir i ampliar processos.

S'han disposat tallers i seminaris en horaris diferents per aprofundir en els aspectes tècnics i teòrics de la pràctica artística.
Un passeig per tota la història coneguda des de la prehistòria fins a les últimes tendències a través de l'art serà el fil conductor del curs.
La tutorització duta a terme per llicenciats en Belles Arts i/o en Història de l'Art és personalitzada, individualitzada i a demanda de l'alumne. La d'introducció del període o estil, la d'elecció de projecte artístic, la de procés creatiu amb les tècniques i la de presentació i crítica de l'obra. D'altres consultes puntuals es faran per via electrònica a demanda de l'interessat. Estem preparant, fins i tot, els mitjans per poder oferir la totalitat del curs online perquè el puguin seguir aquells que tinguin dificultats per desplaçar-se.

Tota la documentació elaborada per professors i/o alumnes servirà com a iconografia divulgativa del curs a l'abast de la resta dels seus integrants. La finalitat és l'aprenentatge entre diferents (professors/alumnes) i entre iguals (alumnes/alumnes o professors/professors) de manera bidireccional. 

Un cop acabat el curs, es lliurarà a l'alumne un diploma/certificat propi de l'Institut Barcelonès d’Art i es facilitarà la promoció presencial i/o virtual de la seva obra. S'està, així mateix, en procés de reconeixement universitari dels crèdits. 
Els requisits per als participants són els acadèmics bàsics i superar una entrevista personal. No són necessaris coneixements artístics previs; per bé que l'interès, la destresa i la dedicació són aspectes que afavoreixen el seguiment del programa.

La matrícula i iniciació del curs són permanentment obertes gràcies a la personalització de la formació. L'horari i la durada del curs són a conveniència de l'alumne. És a dir, cada alumne adopta el ritme a les seves possibilitats de temps sense límit quant a la superació de crèdits. La durada estimada per a la finalització de tot el programa és de tres anys en cas de dedicar-hi de sis a vuit hores setmanals, per bé que es pot prorrogar en funció del temps dedicat.

Vegeu programa a:

http://www.reialcercleartistic.cat/w/el-cercle-2/institut-barcelones-dart/
https://www.facebook.com/institutbarcelonesdart/