Skip to main content
J. Fèlix Bentz. President Reial Cercle Artístic de Barcelona. © RCAB

Editorial: DIFUSIÓ I DINAMITZACIÓ

Emprèn el vol el número 2 de la nova revista del Reial Cercle Artístic en la que és ja la seva tercera època. Amb una acurada i renovada presentació, m'agradaria ressaltar la voluntat de dirigir-nos a tots vostès amb una oferta de continguts d'interès evident, que incorpora articles i entrevistes realitzades a persones amb un paper rellevant i notori en l'àmbit de les Arts i la cultura en tota la seva extensió, així com en la investigació i la localització dels líders d'opinió que denoten una major influència en cada sector.
Així, doncs, estem parlant d'una publicació de gran projecció que es conforma sobre una profunda transformació del seu objectiu primigeni i que es va perfilant de manera gradual segons les diferents èpoques de la seva trajectòria i denominació: de butlletí de circulació interna i interès local a revista de divulgació de gran espectre, atès que la seva difusió ha experimentat i està experimentant un enorme creixement.
Busquem assolir i captar l'atenció d'un sector del públic que cada vegada és més ampli i divers, ja que amb l'edició digital actual podem comprovar que més del 75% dels lectors són externs i distants de la nostra àrea de localització. D'aquesta manera busquem sinergies i interconnexions amb altres entitats anàlogues i equivalents amb objectius afins als del Reial Cercle Artístic, a fi i efecte de crear col·laboracions i reciprocitats.
Certifiquem així l'aposta ferma pel fet que la present publicació s'erigeixi com un dels pilars bàsics d'expansió i difusió de la imatge corporativa de l'entitat, dels seus valors, de les seves activitats, així com de les seves inquietuds i objectius, tot posant-ne en valor el prestigi i ressaltant-ne l'excel·lència.